Ben hơi Higold dùng cho 1 cánh cửa (817002, 817005, 817006, 817007, 817003)

40,000